woensdag 7 februari 2007

Eerste Concilie van Nicea

Het allereerste menselijke belijdenis geschrift, dat het christendom kent is die van
het concilie van Nicea uit 325.

Terwijl het geloof in Christus eenheid zou brengen was dit al snel niet meer het geval.
Vele stromingen en visies ontstonden al snel in de wereld.
De keizer destijds, Constantijn wilde eenheid, natuurlijk omdat dit zijn rijk op een eenvoudige en goedkope manier in harmonie kon houden.
Eenheid in geloofsovertuiging, daar was het concilie om te doen.
Hij riep alle bischoppen (ook wel vaders genoemd) op om te verschijnen.
Hoeveel dat er waren is niet bekend, wel weten we dat er 318 op kwamen dagen.
En de onenigheid was enorm, vele stonden in hun visie op tal van zaken recht tegenover elkaar.

Uiteindelijk werd de volgende tekst opgesteld:

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, die het zichtbare en het onzichtbare heeft gemaakt. En in de ene Heer Jezus Christus, de zoon van God, de eniggeboren (m o n o g e n h ), geboren uit de Vader, dit is uit het wezen (o u s i a ) van de Vader, God uit God, Licht uit Licht, waarachtige God uit waarachtige God, geboren niet gemaakt, in wezen (o m o o u s i o n ) gelijk aan de Vader (in de Latijnse tekst: "wat de Grieken homoousion noemen"), door wie alle dingen gemaakt zijn zowel dat wat in de hemel is als dat wat op aarde is, die omwille van ons mensen, en omwille van ons heil is neergekomen en vlees is geworden en mens is geworden, geleden heeft en op de derde dag verrezen is, opgestegen is ten hemel en komende om te oordelen de levenden en de doden. En [wij geloven] in de Heilige Geest.
En zij die echter zeggen "dat er ooit was dat Hij er niet was" en "dat alvorens Hij geboren was, Hij er niet was" en "dat Hij uit niet iets dat bestaat is voortgekomen (in de Latijnse tekst: "wat de Grieken exuconton noemen"), noch uit een andere hypostase of wezen, zeggende dat de zoon van God wisselvallig en veranderlijk is", deze excommuniceert de katholieke en apostolische kerk.

De problemen bleven natuurlijk en men kwam tot een tweede concilie, dat van Constantinopel in 381.
Die tekst kunt u hieronder lezen:

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader: door wie alles geschapen is.Die voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel is neergedaald.En het vlees heeft aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria: en mens is geworden;die voor ons ook werd gekruisigd; onder Pontius Pilatus heeft geleden en is begraven.Ook is hij volgens de schriften verrezen op de derde dag;Hij is opgeklommen ten hemel; zit aan de rechterhand van de Vader.En hij zal wederkomen in heerlijkheid om levenden en doden te oordelen.Hij wiens rijk geen einde zal hebben.
En in de heilige Geest, de Heer die levend maakt;die voortkomt uit de Vader ;die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt;die gesproken heeft door de profeten.
En in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.En ik verwacht de opstanding van de doden.En het toekomstig eeuwige leven.Amen.

Nu is het bijzondere dat als men tegenwoordig spreekt over zaken die in het tweede concilie zijn vastgelegd, men het eerste concilie noemt als waar dat zou zijn besloten.
En dat is dus helemaal niet het geval, men verward het tweede met het eerste.
Dat komt omdat de kerken, met name de Rooms Katholieke, het eerste concilie weg willen poetsen, omdat het niet strookt met hun leer.
We kunnen gerust stellen, het eerste concilie is de kerken een doorn in het oog.
Men probeert het eerste concilie enigzins weg te werken door het tweede concilie (dat van Constantinopel):"Het eerste concilie van Nicea-Constantinopel" te noemen.
En hiermee dus het feitelijke eerste concilie weg te poetsen.
Één van de fundamenten van de meeste christelijke stromingen is bijvoorbeeld de drie-eenheid, iets wat men in het eerste concilie helemaal niet kende.
Veel mensen weten dit niet, vandaar dat ik het aanhaal.
Lees ze allebei maar eens rustig door en zie de verschillen.