vrijdag 9 februari 2007

Eli Eli lama sabachtani ?

Eli Eli lama Sabachtani?

De bekende vraag van onze Heer aan zijn God!(in Mat 27:46 en Mar 15:34)
Maar wat vraagt Hij aan God?Daar lopen de meningen nogal over uiteen.
(Dit is in de meeste vertalingen niet te zien overigens.)

Er is van alles met dit vers aan de hand namelijk.
Het staat (voor de meesten) vast dat Hij Psalm 22 (vers 1 of 2, afhankelijk van de tekst)citeert.
Het staat ook vast dat Hij een vraagt stelt, lama is een vragende vorm.
Maar Psalm 22 daar staat niet “sabachtani”, daar staat “azabtani”!Ja maar hij sprak Aramees!Dat is zeker waar maar Eli is Hebreeuws en geen Aramees!
En sabachtani is wel Aramees.

Zou Hij dan in één zin twee talen gebruiken?En waarom dachten de Joden dat Hij Elia riep, immers Eli weet men toch wat dat betekent?
Of zij Hij Eloi, zoals Marcus het heeft opgeschreven?
Marcus namelijk heeft “Elwi”(Epsilon, Lambda, Omega, Iota)
Mattheüs schreef :”HLI”(Eta, Lambda, Iota)
Vragen, vragen en nog eens vragen!

Laten we eerst eens kijken wat eraan voorafgaat.
In het Johannes evangelie lezen we namelijk in hoofdstuk 16 waar Jezus met Zijn discipelen spreekt, in vers 32 het volgende:”Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en Mij alleen laat. En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.”
(de Staten vertaling heeft nochthans cursief ingevoegd en terecht cursief want het staat er niet!)

Iedereen zal Hem alleen laten, maar toch is Hij niet alleen, want de Vader is met Hem!!
En wat dacht u van Heb 13:5 waar we lezen :”Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij(God, zie vers 14) heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten."

Het Aramese woord sabachtani stamt (vrijwel) zeker af van “shbaq” dat :”te stoppen, toestaan te blijven, verlaten of alleenlaten” kan betekenen.
Zelden komen we dit woord tegen.(Ezra 6:7 en Dan 2:44; 4:15,23,26)

Dan het Griekse woord dat we vinden als vertaling voor “sabachtani” in zowel Mat 27:46 alsmede Mar 15:34:”egkateleipes”(van egkataleipo) (ook in de Septuaginta alleen daar is het Psalm 21, voor degenen die het opzoeken)
Dat woord kan :”overlaten” betekenen of :”verlaten, in de steek laten”,
(aldus strongs)We komen dit woord bijvoorbeeld tegen in Handelingen 2:27 en 24:27 en ook Romeinen 9:29 waar het als “overlaten” word bedoeld.

Zou Jezus bedoeld hebben “verlaten” toen Hij Zijn God aanriep?
Op het moment dat God in Hem de wereld met zich verzoenende was?(2Kor 5:19)
Naar mijn idee is het niet naar de Schriften dat God hem had verlaten en ik denk ook niet dat Jezus dit riep!

Eli Eli lama sabachtani?
Een van de meest bijzondere verzen in het NT, dat met drie verschillende woorden zoveel vragen oproept!

Ik heb het er uitvoerig over gehad met Prof.Dr.Holger Gzella, Hoogleraar Hebreeuws en Aramees aan de universiteit van Leiden!Overigens wereldwijd een zeer hoog aangeschreven studie daar in Leiden!
Hij zegt:”Zowel de oorspronkelijke uitdrukking "'azabtani" als de Aramese weergave "sabachtani" (= "shabaqtani") in het Nieuwe Testament betekenen mijns inziens zeker "jij hebt me verlaten". Dit is het normale gebruik van allebei werkwoorden met een persoon als lijdend voorwerp, terwijl andere betekenissen (overlaten, achterlaten enz.) over het algemeen telkens een eigen constructie vereisen.”

Hiermee wil ik aangeven dat mijn visie dus niet de gangbare is maar ik heb hem en ook u bij deze verteld dat ik me niet kan voorstellen (mede ook aan de hand van eerder aangehaalde verzen), dat God iemand in de meest letterlijke zin van het woord verlaat!
Prof. Gzella's antwoord daarop was:”Het idee dat God iemand - vanuit een menselijk perspectief - verlaat is vrij gewoon in het Oude Testament, hoe verstorend dat ook voor een groot aantal lezers mag zijn.”
(cursief van mij)
Vanuit menselijk perspectief, en dat heb ik geprobeerd juist uit te schakelen!
Ik hoop u hiermee in ieder geval aan het denken te hebben gezet!

Mijn God Mijn God waarom heeft u mij -overgelaten-toegestaan te blijven-verlaten, kiest u zelf maar....

Genade en Vrede zij u van God de Vader en van onze Heer Christus Jezus